Velkomst pjece 2016

Strandhuset Strandhavevej 7 – 9 2650 Hvidovre tlf. 36 49 91 02 mail: strandhuset@strandhuset.com hjemmeside: www.strandhuset.com

Velkommen i Strandhuset

Vi håber at I – både børn og forældre – bliver glade for den tid dit/ jeres barn de næste år skal tilbringe i institutionen.

Når I starter i en institution, vil der være mange forhold, I som barn og forældre skal vænne jer til/ tage stilling til. Vi ved, at institutionskultur kan være mange ting og være vidt forskellig fra institution til institution. Derfor håber vi, at denne pjece kan gøre det lidt lettere at lære vores kultur og traditioner at kende.

Som forældre har I forventninger til os og vi har ligeledes forventninger til jer. Vores forventninger til jer forsøger vi at beskrive undervejs i pjecen.

I de tilfælde at pjecen ikke giver jer et fyldestgørende svar, regner vi det som naturligt, at I som nye forældre vedbliver at stille spørgsmål, indtil vi som personale har formået at give et tilstrækkeligt uddybende svar.

Vi vil understrege, at vi tager pædagogik og udvikling alvorligt. Det er grundlaget for næste generations mulighed for at få et godt liv. Vi vil derfor altid være åbne for forslag til forbedringer, men der vil og må også være forhold i dagligdagen, som vi må holde fast i ud fra vores professionelle viden og erfaring om, hvad der fungerer i forhold til at udvikle børnene og institutionen med henblik på, at børnene skal blive helstøbte medborgere og institutionen fungere som en pædagogisk udviklende, tryg og anerkendende institution.

Hvis I er interesseret i yderligere oplysninger se vores hjemmeside.

Børneringen

Strandhuset er en selvejende institution, der har en driftoverenskomst med Hvidovre Kommune. Institutionen er en af 2 institutioner i Hvidovre, der er tilsluttet er tilknyttet Børneringen, som er en paraplyorganisation for både private, pulje og selvejende institutioner. De tilknyttede institutioner dækker hele 0-18 års området.

Børneringen er p.t. ikke landsdækkende. Aktuelt har Børneringen primært institutioner i hovedstadsområdet, men har efter Frie Børnehaver & Fritidshjems konkurs fået institutioner fra flere forskellige kommuner.

Børneringen prioriterer højt, at der er plads til nærhed; at kunne mødes – både institution og Børneringen, at lederne har et godt tæt netværk indbyrdes, at der er gode ledermøder, at vi kan mødes med bestyrelserne, at vi har et solidt kendskab til de kommuner institutionerne ligger i, at vi er synlige hos de enkelte institutioner. Derfor giver det mening, at vi ikke dækker alle kommuner.

Forsikring

Når jeres barn starter i institution er det vigtigt, at I tegner en privat ulykkesforsikring på jeres barn/børn. Alle forældre opfordres til at tegne en heltidsforsikring, som også dækker tandskader og skader, der kan give varige mén.

Hvis barnet får tandskader, behandles disse af den kommunale tandpleje indtil barnet fylder 18 år. Hvis en eventuel skade kræver behandling efter at barnet er fyldt 18 år, skal denne behandling ske hos egen tandlæge og for egen regning.

Institutionen har intet ansvar for børnenes ejendele, som børn og deres forældre selv medbringer. Det gælder tøj, briller, smykker, legetøj, penge, elektronisk udstyr, cykler m.v. Institutionen har ikke en forsikring, der dækker børnenes private ejendele.

Børnenes erstatningsansvar: Børn er – ligesom voksne – erstatningsansvarlige for skader, som de forvolder på andre mennesker og andres ejendele. Dette gælder både ved aktiviteter i institutionen, ved aktiviteter der afholdes udenfor institutionen, for eksempel udflugter, lejrskoler, virksomhedsbesøg, børnefødselsdage eller lignende.

Familiens indboforsikring har muligvis en ansvarsdækning, der i nogle tilfælde kan betale for det erstatningskrav, som bliver rejst overfor barnet, spørg i dit forsikringsselskab.

Der gælder særlige regler for helt små børn, spørg i dit forsikringsselskab.

Transport af børn i biler: Når børn er passagerer i en bil eller bus er børnene dækket af køretøjets ansvarsforsikring efter færdselslovens bestemmelser. Dækningen gælder uanset, om transporten sker i en privat bil eller køretøj ejet af institutionen. Dækningen omfatter al kørsel, uanset formål. Ved planlagt kørsel skal institutionen indhente forældrenes tilladelse. Kørsel med børn uden forældrenes tilladelse, vil kun ske i akutte nødsituationer.

Lidt om Strandhuset

Strandhuset åbnede 1. november 1981. Vi er en selvejende institution, som indtil maj 2015 var tilknyttet Landsforeningen Frie Børnehaver & Fritidshjem, men da denne forening gik konkurs, fik Strandhuset en ny paraplyorganisation: Børneringen.

At være en selvejende institution betyder at: Institutionen drives på en kontrakt mellem den enkeltes institutions bestyrelse og kommunen. Kommunen betaler et månedligt driftstilskud til den selvejende institution, svarende til niveauet på de kommunale institutioner. Forældrebetalingen er ens i selvejende og kommunale institutioner og der arbejdes ud fra samme lovgivning. Den væsentligste forskel på en kommunal og en selvejende institution er, at det er forældrebestyrelsen i selvejende institutioner, der er arbejdsgiver.

Huset rummer dagligt ca. 50 – 55 børnehavebørn og 20 – 25 vuggestuebørn, ca. 20 fastansatte medarbejdere og to køkkenmedarbejdere.

Vi er fordelt således: 2 vuggestuegrupper mellem ½ – 2½/3 år, 1 flexgruppe mellem 2½/ 3 – 4 år og på første sal en børnehavegruppe mellem 4 – 6 år.

Åbningstider:

Mandag – torsdag 6.30 – 17.00

Fredag 6.30 – 16.00

Lukkedage:

De 3 dage før påske

  1. maj

Grundlovsdag

Juleaftensdag, og dagene imellem jul og nytår

Nytårsaftensdag

Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag.

Pædagogisk arbejdsdag en gang om året ofte fredag i uge 41

Personalefordeling i huset pr. 1. maj 2016:

Leder i Strandhuset: Gitte

Souschef i Strandhuset: Thomas

Blåmuslingerne (0-3år): Connie (pædagog), Zina (medhjælper) og Henrik (medhjælper).

Hjertemuslingerne (0-3år): Kirsten (pædagog), Heidi (pædagog), og Ida (medhjælper)

Krabberne (3-4 år): Ninna (pædagog), Morten (pædagog) og Marianne(medhjælper).

Delfinerne (4-6 år): Pia (pædagog), Bettina (pædagog), Dennis (pædagogisk assistent), Martin (medhjælper)og Thomas (souschef)

Kenneth (medhjælper 25 timer) og Signe (medhjælper 25 timer). De er ikke tilknyttet en fast stue, men er overalt i huset.

I køkkenet huserer Hanne og Karin, som laver mad til os. Indimellem har vi medarbejdere i praktik, løntilskudsjob og EGU-elever. I øjeblikket har vi Malou, som er EGU-elev i køkkenet indtil august 2017, Puk og Christina er i praktik som medhjælper hos Muslingerne og Anja, som er i praktik hos Krabberne.

Lidt om vores pædagogik og hverdagen

Når jeres barn starter i huset, bliver barnet en del af et fællesskab, hvor inkluderende adfærd/ tilgang er i højsæde. Vi skal alle være her og børnene lærer at tage hensyn til hinanden – det er en naturlig ting at vente, til det bliver ens tur.

Ligeså kommer jeres barn ind i en kammeratskabsgruppe med andre børn, hvor de gennem aktiviteter og leg udvikler sig ved gensidig påvirkning af hinanden i forhold til alder og interesser. Vi mener, at børn i småbørns- og børnehavealderen har brug for voksne, der kan give dem en overskuelig og fast hverdag, hvor det enkelte barns valgmuligheder er afstemt efter dets udviklingsniveau og mulighed for at overskue konsekvenserne for valgene. Vi bestræber os på at være troværdige voksne, der siger, hvad vi mener og mener, hvad vi siger på en anerkendende og respektfuld måde. Personalegruppen er meget bevidste om at skabe trygge og rolige omgivelser for børnene.

Indkøring/tilknytning af dit/jeres barn

Hvor lang tid en indkøring/tilknytning af et barn tager, er meget forskelligt, nogle klarer det på en uge, nogle på 14 dage og andre børn har brug for lidt længere tid. Nogle børn har allerede stiftet bekendtskab med institutionsmiljøet, når de starter her, for andre børn er det en helt ny verden. Vi ønsker alle, at det skal være en god og tryg opstart for dit/jeres barn, hvor vi alle kan lære hinanden at kende. Derfor er der vigtig, at man som forældre afsætter tid til indkøringen. Dit barn skal både lære nye børn og voksne at kende, og vi skal lære dit/jeres barn at kende.

Hvis barnet starter her lige efter en barsel, er det er rigtig god ide, at det har prøvet, at blive passet ude før, enten af venner eller familie, adskillelsen fra mor eller far kan godt være hård, men hvis man har prøvet at bliver passet ude, ved man jo at mor og far kommer igen. Derudover er det også en rigtig god ide, at have været ude og haft kontakt til andre børn, for ellers kan det måske også virke lidt voldsomt til en start, med 13 børn på stuen(vuggestuen), der er mange gode muligheder for at møde andre børn, enten i legestue i kirken om fredagen eller på biblioteket mm. Som sagt er det er en god ide at forberede dit/jeres barn på institutionsverden, så vil indkøringen som oftest gå lidt nemmere.

Til en start vil dit/jeres barn få en eller to primære voksne, som overordnet tager sig af indkøringen. Første dag kommer I kl. 9.00, med dit/jeres barn og hilser på i en times tid. Anden dag, kan I måske gå 1 times tid, og så kan vi se, hvordan at dit/jeres barn reagere på den nye situation. Derfra aftaler I med de primære voksne på stuen, hvordan I/vi langsomt trapper op i den tid dit/jeres barn skal være her, for at det kan blive trygt og vende sig til de nye omgivelser/verden. Nogle børn er måske klar til at sove med (hvis det er vuggestuebørn) på 5. dagen og andre børn er måske kun klar til at være her i 2 timer, det er så forskelligt fra barn til barn.

Vi har fuld forståelse for, at man i dag som forældre er presset på arbejdet, men hensyn til at tage fri, men så kan man måske trække på familiemedlemmer, så barnet kan få lidt kortere dage til en start og vende sig til det nye institutionsliv.

Hvis dit/jeres barn er for tidligt født, vil vi meget gerne have at I kontakter Strandhuset inden at dit/jeres barn starter, da vi gerne vil have et møde inden opstart, så hele familien får den bedste start her hos os i Strandhuset.

Dagens gang i huset

Kl. 6.30-7-30: Morgenmad i alrummet. Til morgenmad serveres der forskellige ting, fra dag til dag, der serveres bl.a. havregryn, havregrød, øllebrød, a-38 med rugbrødsmysli, hjemmebagte boller og måske knækbrød.

Ca. kl. 8.00: Går alle børn på stuerne. Delfinerne går på 1. sal, når kl. 8.00 personalet møder ind.

Kl. 9.00: Starter morgensamling, formiddagsmaden bliver serveret. I samlingen foregår der struktureret læring i forhold til bl.a. de pædagogiske læreplaner, så det er en god ide, at komme senest kl. 8.50, så du lige kan få dit barn ind på stuen og sige pænt farvel (se også afsnittet om aflevering og afhentning).

Kl. 9.30: Starter dagens pædagogiske aktiviteter, ture ud af huset, leg på stuerne, leg på legepladsen osv.

Kl. 11.00: Spiser Muslingerne og Krabberne frokost. Kl. 11.20 spiser Delfinerne frokost.

Ca. kl. 12.00-14.30/15.00: Sover Muslingerne og Krabberne eftermiddagslur. Delfinerne går oftest på legepladsen. Børn under 2 år sover udenfor i krybberne. Børn over 2 år, sover inden for på en madras på gulvet eller i køjesenge.

Kl. 14.00-15.00: Spiser hele huset eftermiddagsmad. Hanne, Karin og Malou laver eftermiddagsmaden klar til os, og vi drikker mælk til.

Kl. ca. 15.00: Går resten af dagen med leg, udfoldelse og aktiviteter.

Strandhuset lukker fra mandag til fredag kl. 17.00 og fredag kl. 16.00.

Hjælp børnene med at huske, at de skal rydde op efter sig, inden de går hjem.

Ture og oplevelser

Et af vores mål er at give børnene positive oplevelser og indtryk, som de kan bruge i deres videre udvikling. Visse oplevelser og indtryk vil vi overlade til de enkelte familier at tage vare på, vi tager f.eks. ikke i Tivoli med jeres børn. Oplevelser og indtryk skal i vores sammenhæng opfattes som pædagogisk målrettede og udviklingsorienterede. Samtidig vil der være nogle ressourcemæssige og tidsmæssige vilkår, vi er nødt til at tage hensyn til, når vi arrangerer ture.

I vores bestræbelser på at give børnene ovennævnte positive oplevelser og indtryk, vil vi være nødt til at tage udgangspunkt i, at børnene er forskellige. Det betyder, at hvad der er godt for det ene barn, ikke nødvendigvis er godt for et andet barn, eller kort fortalt: vi vil behandle børnene ens ved at tilgodese deres forskelligheder med hensyn til udvikling og behov. Det betyder konkret, at et barn ikke bliver snydt, fordi det ikke er med i bestemte aktiviteter eller med på bestemte ture. Dette barn vil i stedet deltage i andre aktiviteter, som er understøttende for dets udvikling.

Vi vil forsøge at gøre vores ture fleksible med hensyn til indhold og hvilke børn, der deltager.

Vi vil tilstræbe små grupper, når vi skal på tur – af hensyn til de deltagende børns sikkerhed med henblik på at kunne overskue, at alle børn f.eks. kommer på og af bus/ S-tog m.v. eller på gader, hvor biler m.v. færdes.

I praksis betyder det, at et barn i en periode godt kan komme med på ture, flere gange i træk, og i andre perioder ikke komme med. Alt i alt vil vi dog nøje holde øje med, at alle børn får mulighed for at komme med på ture og får nogle gode og udviklende oplevelser.

Hvem skal så på tur og hvornår?

Som forældre kan I se på opslagstavlen eller tabulex, hvilke børn der skal på tur hvornår. Selvfølgelig skal der være plads til spontane ture og justeringer i forhold til ændrede omstændigheder, men sådanne ændringer vil vi forsøge at informere om så hurtigt som muligt.

Afholdelse af ferie

Såvel voksne som børn har brug for et pusterum i den travle hverdag. Det er vigtigt for forældre/ barn relationen, at I holder ferie sammen. Vi forventer derfor, at I prioriterer at holde ferie med jeres barn, når I selv har ferie. I forbindelse med julen, efterårsferie (uge 42), vinterferie (uge 7), sommerferie og indeklemte dage laver vi opslag på tabulex, som vi vil bede jer svare på hurtigst muligt. Det er vigtigt, at I giver os så korrekte oplysninger om ferie og fridage, da det har stor betydning af hensyn til indkøb til mad og personalets ferieplanlægning.

Festdage

Vi holder sommerfest en fredag i maj/ juni i forlængelse af almindelig åbningstid og julefest én hverdag i december i åbningstiden – kl. 15-16.30. Vi opfordrer til, at forældrene deltager aktivt og hjælper til med forskellige opgaver, da det betyder meget for børnene og styrker samarbejdet mellem forældre og institution – vi laver opslag og I skriver på.

Aflevering og afhentning

Af hensyn til kontinuiteten i dagligdagen, bør barnet møde senest kl. 8.50, da vi holder samling kl 9.00 eller tager ud af huset, medmindre andet er aftalt. I samlingen foregår en ikke uvæsentlig del af vores pædagogiske arbejde. Det er således forstyrrende for de børn, der deltager i samlingen, at et barn bliver afleveret i samlingen. Samtidig, hvis vi gav los for at træde ind midt i samlingen, vil det barn, der kommer mellem 9.00 og 9.30, ikke få meget ud af samlingen. Kommer barnet ikke i institution på grund af fridag eller sygdom, vil vi gerne have besked herom senest kl. 8.00.

Det er vigtigt og rarest for barnet, at blive fulgt helt ind på stuen, og at I giver jer god tid til at hjælpe barnet tilrette. Når I henter jeres barn er det igen vigtigt, at I bruger lidt tid til afrunding af dagen. Barnet kan f.eks. være i gang med en leg eller en aktivitet, som det har brug for at få afsluttet. Efter en lang dag i institution er det dejligt for barnet at se sin mor eller far og barnet har brug for jeres fulde nærvær og opmærksomhed. Derfor forventer vi, at I slukker mobilen inden I træder ind i vores hus. Inden barnet går hjem, skal der som allerede nævnt naturligvis ryddes op, medmindre der er andre, der leger med legetøjet.

Det er vigtigt for barnets trivsel, at det fornemmer en naturlig og varm atmosfære mellem forældre, personale og de andre børn. Vi arbejder med inkluderende tilgang, så det er vigtigt at I har opmærksomhed på, hvordan andre børn, forældre og personale omtales derhjemme. Vi skal alle huske at få hilst pænt på hinanden, når vi kommer om morgen og går hjem om eftermiddagen. Husk at I som forældre er rollemodeller, når I kommer i huset! Travlhed og akutte situationer kan dog misforstås, som manglende interesse fra personalets side i at hilse – det er på ingen måde vores intension, så vis os lidt tålmodighed og forståelse.

Hvis barnet bliver hentet af andre end forældrene, skal personalet naturligvis orienteres herom af forældrene forinden.

Der skal altid siges ”farvel” til personalet, således at vi har styr på, hvilke børn, der er tilbage i huset og hvem, der er gået.

Vi har haft kedelige episoder med biler, som er blevet ridset og bulet ved parkeringspladsen ude foran institutionen. Husk at vise hensyn til andre biler, når I parkerer og ikke mindst, når dørene i bilen åbnes.

Vi har ind i mellem børn, der smutter med ud af døren i alrummet, måske fordi en søskende eller andre står og holder døren åben. Derfor skal du huske altid kun at lukke dit eget barn ud, når du henter og bringer.

Påklædning

Det er vigtigt, at barnet er praktisk og hensigtsmæssigt påklædt, afhængigt af årstiderne. Dette gælder især fodtøj, da vi ofte oplever børn, som ikke har egnet fodtøj med i børnehave. Det er f.eks. ikke hensigtsmæssigt, at barnet kun har klipklapper med, hvis vi skal på tur. Vi forventer at barnets fodtøj har den rette størrelse. Fodtøjet skal ikke være for småt eller for stort, da det hæmmer barnets motoriske udvikling!

Barnet skal altid medbringe hjemmesko, regntøj, gummistøvler, ekstra skiftetøj og om vinteren tillige overtræksbukser/ flyverdragt. Kig jævnligt efter om skiftetøjet passer i størrelse og om der er tilstrækkeligt, hvis uheldet er ude!

Overtøj, fodtøj, huer og vanter ol. vil det være praktisk, hvis I forsyner med barnets navn.

Bruger jeres barn ble efter det fyldte 3. år, skal I selv medbringe disse.

På grund af kvælningsfare må der ikke være løsthængende snore, lange halstørklæder osv. i børnenes tøj. Ligeså er det ikke hensigtsmæssigt med ”halskæder”.

Tøj bliver forbyttet og bliver også væk. Når personalet finder ”løst” tøj med navn i er det ingen sag at få det bragt på plads – uden navn er det umuligt. Vi har ikke mulighed for at lægge alt til side for at udrede bortkommet tøj, der må I hjælpe med f.eks. ved at foregå med et godt eksempel og fortælle jeres barn, at ting skal lægges på plads.

Hjælp dit barn med at holde orden i garderoberummet!

Sygdom

Barnet skal holdes hjemme, hvis det har feber eller er så sløjt, at det ikke kan følge gruppens daglige rytme, f.eks. ikke må komme ud.

I tilfælde af smitsom sygdom hos barnet eller i hjemmet skal vi have besked. Vi har materiale, der oplyser om forskellige sygdommes inkubationstid, varighed og hvornår barnet må komme igen. Se f.eks. Sundhedsstyrelsens vejledning for ”Smitsomme sygdomme hos børn”.

Personalet må kun give medicin under særlige omstændigheder og kun efter aftale med lederen. Særlige omstændigheder betyder, at der skal være særlige lægebegrundede omstændigheder tilstede samt en vejledning fra lægen om, hvordan osv. medicinen skal håndteres. Få f.eks. penicillin doseret til 2 pr. dag af lægen, idet vi ikke giver medicin i Strandhuset.

Hvis jeres barn bliver sygt, mens det befinder sig hos os, ringer vi selvfølgelig efter jer og vi forventer, at barnet hentes hurtigst muligt og helst indenfor en time.

Det er vigtigt, at I altid sørge for at opdatere jeres kontaktoplysninger på tabulex. Det gælder både mobil – hjemme – og arbejdstelefon I nødstilfælde skal vi altid kunne få fat I jer!

Såfremt dit barn er syg er det vigtig at i sygemelder barnet på tabulex, så tidligt som muligt, da det har stor betydning for, hvor meget mad, der skal indkøbes og tilberedes, således at vi ikke bruger unødige økonomiske ressourcer og undgår madspild.

Sorg og krise

Alle familier bliver på et tidspunkt ramt af krise, sorg eller begge dele. Det kan være kritisk sygdom såvel psykisk som fysisk, skilsmisse, misbrug og dødsfald. Vi ved, det kan være vanskeligt at tale om, men det er vigtigt for jeres barns trivsel, at vi bliver orienteret om det, så vi kan give barnet den nødvendige støtte og omsorg i en svær tid. 

Mad/ måltidsordning

I 2012 lavede bestyrelsen en afstemning om madordning til børnehavebørn, samtidig besluttede bestyrelsen, at madordningen til vuggestuebørn fortsætter som hidtil og altid vil gøre dette. Det blev et ja til madordning for alle børn i Strandhuset.

Hvert andet år skal bestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt madordningen skal fortsætte. Læs i øvrigt vores kostpolitik på vores hjemmeside.

Slikpolitik

I Strandhuset har vi ikke en nulsukker politik, men vi mener, at slik er unødvendigt i hverdagen. Slik er, som ingen vel er i tvivl om, usundt for tænder, er med til at skabe overvægtige børn og sænke livskvaliteten generelt. Dog kan vi ved særlige lejligheder få et lille stykke chokolade, da påskeharen måske lægger et lille æg.  I madlavningen har vi et meget begrænset forbrug af sukker, det bruges som krydderi i madlavningen, hvor det findes passende.

Da vi serverer mælk/vand til alle måltider, skal I heller ikke give børnene drikkevarer med – medmindre det er særligt aftalt.

Fødselsdage

Fødselsdage holdes her i huset. Det enkelte barn fejres på sin egen stue, dog skal i være opmærksomme på, at der er 35 – 40 børn indskrevet på 1. sal.

Vuggestuen og Krabbestuen holder oftest fødselsdag om formiddagen og børnehaven fødselsdagen om eftermiddagen, men måske har I tidlig fri og ønsker at hente tidligt, så holder vi selvfølgelig fødselsdag om formiddagen. I skal være velkomne til at komme og være med til at fejre barnet på fødselsdagen, men aftal det med personalet på stuen.

Aftal med personalet på stuen: Hvornår I ønsker vi fejrer barnet. Hvad I har tænkt på at tage med og om der skal tages hensyn til forskellige allergier og børn af anden etnisk herkomst. Hvor mange børn der er på stuen, så I ved hvor mange børn I skal have med til.

Vores forslag til servering ved fødselsdage: frugt – gerne i form af frugtspyd og andre kreative opsætninger, boller, pizzasnegle, pølsehorn, is, figenstænger, rosiner, kage, flødeboller. Ingen slik, vingummi, lakrids, chokolade og lign. Kager kan pyntes med glasur og tilsæt gerne lidt mindre sukker end opskriften siger. Husk at I kun skal og må have én ting med.

Legetøj

Privat legetøj har vi på mange områder rigtig dårlig erfaring med, så derfor har vi valgt indtrængende at bede jer om, at børnene ikke tager legetøj med.

Sove- puttedyr skal selvfølgelig medbringes til sovetimen.

På Delfiner og Krabber er der legetøjsdag med jævne mellemrum, men tænk over, hvad du lader dit barn medbringe af legesager, da vi ikke påtager os ansvaret for, at det kan blive væk.  

Solbeskyttelse

Den danske sommer er lunefuld – ofte regner det mere, end vi synes er godt, men heldigvis skinner solen også tit. Børn kan være mere eller mindre sarte i huden i forhold til at kunne tåle solen, derfor er det godt og nødvendigt at være beskyttet imod solskoldning. Du skal smøre dit barn ind i solcreme fra morgenstunden. Går vi på legepladsen, om eftermiddagen, smører vi børnene ind i institutionens egen solcreme. Vi anbefaler, at dit barn også beskyttes med fornuftig påklædning, såsom solhat og afdækkede skuldre.

Information på kryds og tværs

Dagligdags aktiviteter og andet der har med børnenes hverdag at gøre, vil vi omtale på Tabulex eller på vores opslagstavler, udenfor hver stue. Vi skriver Nyhedsbrev cirka en gang i kvartalet eller ved særlige lejligheder. Vi har tidligere lagt nyhedsbreve på vores hjemmeside, men er nu gået over til udelukkende at bruge tabulex til dette.

Hjemmebesøg

Vi vil gerne imødekomme ønsket om hjemmebesøg, hvor vi kan spise vores medbragte madpakke eller gå hjem og spise i Strandhuset omkring kl. 11. Skulle i have lyst til at servere lidt at drikke eller lidt grønt/frugt er det op til jer. Hjemmebesøg skal kunne forenes med vores øvrige planlægning, ferie og lign. Hjemmebesøg fra 1. sal vil foregå i to grupper (enten køkken el. værksteds delfiner).

Forældresamarbejde

3 til 6 måneder efter at barnet er begyndt i institutionen, holder personalet en samtale med forældrene, for at følge op på barnets indkøring, daglige trivsel og udvikling. Vi forventer, at I som forældre ligeledes giver udtryk for, hvordan I har oplevet den første tid hos os. Efterfølgende vil I blive tilbudt en årlig forældresamtale.

En forudsætning for et godt forældresamarbejde er tillid og dialog! Vi forventer, at I kommer til os med evt. bekymringer, undren eller generelle spørgsmål, som vedrører jeres barn. Har I brug for en længere og dybere snak med personalet, så få aftalt en tid, så både I og personalet har mulighed for at sidde i ro og fred og få talt sammen. Der vil være ting, I ikke kan snakke med personalet om i garderoben, da personalet i så fald, vil kunne komme til at overskride tavshedspligten.

Vi forventer, at I henvender jer til stuepersonalet, hvis der skulle opstå problemer, I føler skal drøftes. Kan problemet ikke løses sammen med stuens personale, kan I henvende jer til lederen. Er der stadig uoverensstemmelser, kan I til sidst henvende jer til institutionens bestyrelse.

Vi har, som ansat i en daginstitution, tavshedspligt samt underretningspligt.

Tavshedspligt: Når man bliver ansat i en daginstitution, skriver man under på ikke at videregive fortrolige oplysninger.

Underretningspligt: Vi har pligt til at underrette kommunen, såfremt vi er bekymrede for barn/familie, eller får kendskab til forhold, der giver en formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte.

Samarbejdspartnere

Vi kan efter behov trække på eksterne ressourcer – PPR, vejlederteam m.v. – gennem Hvidovre kommune, samt få bistand af mange forskellige fagpersoner, hos Børneringen. Vi holder 4 tværfaglige netværksmøder med psykolog, logopæd, sundhedsplejerske og familierådgiver på disse møder modtager personalet supervision. Vi samarbejder med psykolog, talepædagog, sundhedsplejerske, fysioterapeut, sagsbehandlere, skoler, fritidshjem og andre institutioner i området.

Bestyrelse

Hvert efterår er der valg til en del af bestyrelsen i forbindelse med et forældremøde i september/ oktober. Forældrene har majoriteten i bestyrelsen, men det er vigtigt at slå fast, at bestyrelsesarbejdet ikke handler om at demonstrere magt, men at bestyrelsesarbejdet går ud på at fastlægge principper for Strandhusets generelle måde at arbejde med udvikling af børnene på. Igennem bestyrelsesarbejdet kan man få indsigt i de økonomiske og øvrige driftsmæssige sider af Strandhusets dagligdag.

Det kan være, du har eller får lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet – bliver det tilfældet, må du meget gerne meddele det til Gitte eller et bestyrelsesmedlem inden næste bestyrelsesvalg. Bestyrelsen tager sig som skrevet af de overordnede og principielle forhold omkring institutionens drift, mens det daglige ansvar og den konkrete udførelse af principperne påhviler lederen og personalegruppen.

Oversigt over bestyrelsens medlemmer hænger ved opslagstavlen i indgangen og kan endvidere findes på vores hjemmeside.

 

Med ønsket om at I og jeres barn vil befinde jer vel i Strandhuset, ønsker vi jer endnu engang velkommen.

Venlig hilsen Personalet i Strandhuset.